Privacybeleid

Welke persoonlijke data verzamelen we?

Uw vertrouwen in Vanopdenbosch is het allerbelangrijkste. Uw privacy komt op de eerste plaats. Deze privacyverklaring is van toepassing op:

 1. Website www.vanopdenbosch.be en www.schakelhulp.be
 2. Op alle (commerciële) relaties tussen Vanopdenbosch en haar klanten en zakenpartners.

Vanopdenbosch tracht ten allen tijde te handelen in overeenstemming met enerzijds de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en anderzijds de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als GDPR. Deze privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Vanopdenbosch verzamelt, alsook de wijze waarop Vanopdenbosch deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de website, het invullen van online formulieren, alsook het contact opnemen als gevolg van de website van Vanopdenbosch impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of e-mail bevestiging (opt-in)) van de privacyverklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

 

Soorten persoonsgegevens

Vanopdenbosch kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Factuuradres
 • Leveringsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Bedrijfsnaam
 • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website, (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)
 • Communicatievoorkeur
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van Vanopdenbosch

Vanopdenbosch verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Vanopdenbosch toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

 

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Een samenwerking met Vanopdenbosch
 • Bezoek van de Website vanopdenbosch.be of www.schakelhulp.be
 • Het invullen van contact -en andere formulieren
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 • De verificatie van uw identiteit (bv. wanneer u beroep doet op de klantenservice van Vanopdenbosch)
 • Correspondentie met en uitgaande van Vanopdenbosch
 • Het meedelen aan Vanopdenbosch van ideeën betreffende de verbetering van de diensten
 • Het aanvragen van een offerte
 • Het uitwisselen van visitekaartjes

De door Vanopdenbosch verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

 

Gebruik persoonsgegevens

Vanopdenbosch kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • De uitvoering van een overeenkomst met Vanopdenbosch
 • Het leveren van de diensten van Vanopdenbosch
 • Het leveren van support/Klantendienst
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Statistische doeleinden
 • De opmaak van een offerte

 

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Vanopdenbosch zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van Vanopdenbosch en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat Vanopdenbosch in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyverklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Vanopdenbosch uw persoonsgegevens openbaar maakt:

Aan de bevoegde autoriteiten 1) wanneer Vanopdenbosch hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en 2) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
In alle overige gevallen zal Vanopdenbosch uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij 1) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en 2) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

 

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is 1) door de wet of 2) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Vanopdenbosch uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de privacyverklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

 

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met katrien@vanopdenbosch.be of  aan Vanopdenbosch te bezorgen via email of per post:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Vanopdenbosch mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘recht om te worden vergeten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermelde contactgegevens. Bovendien kunt u steeds uw persoonsgegevens updaten, wijzigen en/of verifiëren.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Vanopdenbosch.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Vanopdenbosch verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van 1) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook 2) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Vanopdenbosch zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Vanopdenbosch, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Vanopdenbosch in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Tot slot, zal de veiligheid van uw account ook mede afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord. Vanopdenbosch zal nooit vragen om uw wachtwoord zodoende u ertoe gehouden bent dit niet zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld – bijvoorbeeld omdat deze derde heeft aangegeven uw aanvullende diensten te bieden – zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. Vanopdenbosch raadt u dan ook ten stelligste aan wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft genomen tot uw account uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen.

 

Update privacyverklaring

Vanopdenbosch is gerechtigd om deze privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de privacyverklaring wordt weergegeven te raadplegen, om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

 

Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Vanopdenbosch uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

 

Andere websites

De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Vanopdenbosch verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

 

Contact opnemen

Indien u vragen heeft over de privacyverklaring of over de wijze waarop Vanopdenbosch uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons dan te contacteren.